Cảm nhận của Phụ huynh

Nguyễn Thị Bích Liên phụ huynh cháu Trương Minh Đức

trường có khuôn viên đẹp, giáo viên trẻ, nang động, sáng tạo